اخیرا برنامه ریزی های زیادی برای استفاده از پهپادها به منظور تغییر جهان تجارت و تحویل مواد غذایی صورت گرفته، اما بهتر است آماده تغییر جهان لوکس از طریق پهپادها شویم. در ویدئو زیر یک بانوج مجهز به پهپاد را می بینید که توسط یک شرکت بیمه تبلیغاتی مستقر در هلند ساخته شده است.
ایده بکار رفته در این بانوج بسیار آسان است. این بانوج نه تنها می تواند حرکت کند، بلکه می تواند در هر جایی شناور باشد. مشکل اصلی، ساخت پهپادهایی است که بتوانند وزن یک فرد را حمل کنند. زیرا بیشتر پهپادهای کنونی تحمل وزن بیش از 10 پوند را ندارند و برای حمل دوربین های سنگین ساخته شده اند.