در این مطلب ما سعی داریم رویدادهای مهم تاریخی را با تاریخ آن نشان دهیم. گاهی اوقات ارقام می توانند حاوی معانی زیادی باشند.
1. حزب چای بوستون
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-1
2.اولین شبیه سازی موفق پستانداران
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-2

3. مرگ فیبوناتچی
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-3

4. غرق شدن تایتانیک
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-4

5.انتشار هری پاتر
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-5

6. تاسیس مایکروسافت
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-6

7. کشف پنی سیلین
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-7

8. انتشار Tetris
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-8
9. تولید AK-47

نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-9
10. آتش سوزی بزرگ لندن
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-10

11. انتشار The little prince
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-11
12. تاسیس مک دونالد
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-12

13. تولد سالوادور دالی
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-13

14. شکل گیری Beatles
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-14
15. ترور جولیوس سزار
نمایش رویدادهای مهم با استفاده از تاریخ آنها-15