همه افراد سیگاری از آسیب های سیگار کشیدن آگاه است، اما برای ترک کردن آن معمولا نیاز به فشار اضافی دارند. بنابراین ما در اینجا برخی از نوآورانه ترین تبلیغات ضدسیگاری که تاکنون ساخته شده اند را می آوریم. معماران و طراحان شاغل در صنعت آگهی با نشان دادن تصاویر گرافیکی آسیب های ناشی از سیگار کشیدن برای خود فرد و کودکان آنها، تلاش زیادی در این زمینه می کنند. اما آیا این تبلیغات واقعا به مردم برای ترک سیگار کمک می کند؟ مطالعات متعددی در دهه گذشته نشان داده اند که مبارزات ضد سیگار در حال حاضر مقرون به صرفه ترین راه حداقل برای جلوگیری از سیگاری شدن افراد جوان است.
آیا به نظر شما این تبلیغات موثر هستند؟
گورستانسیگار=سرطان ریهنابودی دندان هاسیگار کشیدن نه تنها یک خودکشی بلکه قتل نیز محسوب می شودپیری زودرسشناگران ضعیفمرگ خاموشدانلود سرطانسیگارریه فرد سیگاریافراد سیگاریسرطان درمان سیگارعواقب سیگار کشیدنآنچه در حین سیگار کشیدن می بینیمبستر مرگ