اخیرا نقاش آذربایجانی به نام Tünzale Memmedzade موفق شد پس از صرف سه سال کتاب مقدس قرآن را با دست با دقت کامل بازنویسی کند.
ا
و این پروژه را پس از بررسی های دقیق انجام داد. با اینکه قبلا هم نسخه های زیادی از قرآن بر روی مواد مختلی بازنویسی شده بود اما تاکنون از ابریشم برای این کار استفاده نشده بود. وی نسخه قرآن رسمی منتشر شده توسط  Diyanet، رئیس امور مذهبی ترکیه را به عنوان منبع خود در نظر گرفت و برای این بازنویسی بیش از سه پیمانه نیم لیتری طلای مایع و 164 فوت ورق 13*11.4 ابریشمی استفاده کرد.
او این پروژه را به عنوان یک شاهکار در نظر می گیرد که هیچ قانون مذهبی را نقض نمی کند زیرا در خود قرآن نیز به ابریشم اشاره شده است.بازنویسی قرآن با طلا بر روی ابریشم شفاف -1بازنویسی قرآن با طلا بر روی ابریشم شفاف -2بازنویسی قرآن با طلا بر روی ابریشم شفاف -3بازنویسی قرآن با طلا بر روی ابریشم شفاف -4بازنویسی قرآن با طلا بر روی ابریشم شفاف -5