اگر در داخل شهر رانندگی کنید خیابان ها، راهها، خطوط، دادگاهها، پارک و انواع جاده های مختلف را می بینید. در ویدئو منتشر شده در کانال یوتیوب Vox، فیل ادواردز حقایقی در مورد معانی این واژه ها در حمل و نقل منتشر کرده است که به طور خلاصه آنها را توضیح می دهیم:
جاده: هر چیزی که دو نقطه را به هم متصل می کند. یکی از اساسی ترین قواعد نامگذاری شده است.
راه: یک خیابان فرعی کوچک در جاده ها
خیابان(Street): یک راه عمومی که در اطراف آن ساختمان هایی وجود دارند.
خیابان(Avenue): یک راه عمومی که در اطراف آن ساختمان ها و درختان قرار دارند.
بلوار: یک خیابان شهری گسترده که درختان و پوشش گیاهی در دو طرف آن قرار دارند و معمولا یک واسط جداکننده در میانه بلوارها وجود دارد.
لاین یا خط: یک جاده باریک که معمولا در مناطق روستایی یافت می شود و نقطه مقابل بلوار است.
درایو(Drive): یک جاده طولانی و پیچ در پیچ که در مسیر کوه یا دریاچه قرار دارد.
محل(Place): یک جاده یا خیابان که منجر به بن بست می شود.
Court: جاده یا خیابانی که در یک دایره یا حلقه به پایان می رسد.
آشنایی با این راهها می تواند به شما کمک می کند به راحتی در شهرها حرکت کنید و مسیرهای خود را بپیمایید.